Změny v řádu ŠD

3. Organizace činnosti

3.1

Školní družina má jedno oddělení. Kapacita je 25 žáků.

Provozní doba ŠD je od 11.40 do 16.10 hodin.

Rozvrh denní činnosti ŠD: 11.40 -12.15 - hygienická příprava na oběd

12.15 -12.40 - oběd

12.40 -13.10 - odpočinková činnost (četba dětské knihy na

pokračování, stolní hry, kresba)

13.10 -15.00 - zájmová činnost, vycházky nebo individuální činnost

15.00 -16.10 - hry dle výběru dětí, příprava na vyučování (zábavnou

formou nebo podle dohody s rodiči)

Vyzvedávání žáků po obědě: mladší žáci 12.40 hod., starší 13.10 hod.

Aby nebyla narušována činnost ŠD, je pro odchody žáků stanovena doba od 15.00 hod. do konce pracovní doby ŠD (16.10 hod.). Ve výjimečných případech lze na písemnou žádost rodičů žáka uvolnit dříve.

3.2 Při nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD (16.10 hod.) rodiči, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky i opakovaně zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu, domluví čas a místo předání dítěte s tím, že podle vzájemné dohody je možné dítě odevzdat i jiné osobě než osobě, která byla zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte ze ŠD pověřena písemně v přihlášce k účasti v družině, a případně též na jiném místě než ve družině. Se zákonným zástupcem je možné rovněž dohodnout, že dítě může odejít z družiny samo, je-li to přiměřené jeho věku a pokud to nevylučuje jeho aktuální zdravotní a psychický stav. O telefonické domluvě se zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou ohledně vyzvednutí dítěte sepíše vychovatelka záznam. V případě, že se vychovatelce nepodaří opakovaně telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí. O kontaktování zástupce obecního úřadu se pořídí písemný záznam.