Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2021-2022

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021-2022

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2021/2022

 

 

Č.j.: MŠ44/2021

V Rosovicích: 13.5.2020

 

PŘIJATI

 

Reg.č.    2 

Reg.č.    3

Reg.č.    4

Reg.č.    5

Reg.č.    6

Reg.č.    8

 

NEPŘIJATI

 

Reg.č.    1

Reg.č.    7

Reg.č.    9

 

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

Zápis do 2021

Zápis do MŠ 2021/2022

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Upřednostnit, pokud je to možné, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. 

Děkujeme za pochopení a respektování doporučení.

 

 

Termín zápisu - od 3.5.2021 do 7.5.2021,

od 13.00hod do 16.00hod.

 

Žádosti musí být do MŠ doručeny do 7. 5. 2020 do 16:00hod.

 

Organizace zápisu

 

Možnost vyzvednutí potřebných dokumentů v budově školy v termínu 26.4. - 30.4.2021 od 7.00 do 15.00hod.

  

1. Bez osobní přítomnosti dítěte!

2. Je-li to možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ
    žádost o přijetí je možné podat do 7. května 2021 do 16:00hod., a to:

 • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem   (ms.rosovice@seznam.cz)
 • poštou – doporučeně
 • možnost vložením do poštovní schránky v MŠ

Prosíme zákonné zástupce, aby do přihlášky připsali telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Bude Vám přiděleno registrační číslo.

3. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole
    3.5. - 7.5.2021 od 13:00 do 16:00hod.

Čas Vaší návštěvy je vhodné si předem rezervovat na tel. čísle 605 066 649.
Rezervací předejdeme tomu, aby nedocházelo k větší koncentraci a vyššímu pohybu osob v okolí MŠ a v budově školy.

 

4. Co poslat / přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

 

·        Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na stránkách školy

·        Kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování 

·        Kopie rodného listu

·        Kopie dokladu trvalého pobytu


Nenavštěvujte osobně praktického lékaře – výše uvedené dokumenty v současné době nahrazují lékařské potvrzení!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc).

 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 

·        Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ – nejpozději do 7.5. 2021 do 16:00hod.

·        Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií.

·        Děti se přijímají od 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/2022.

·        Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje povinnost potvrzení o řádném očkování.

·        Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na nástěnce před budovou školy a zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Informace

 

·        přijímací řízení do MŠ je podle zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) správním řízením, podle zákona č. 500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

·        v rámci přijímacího řízení je pracováno s Vašimi osobními údaji i údaji Vašich dětí
ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (GDPR)

·        upozorňuji Vás na procesní práva vyplývající ze zákona, tj. účastník řízení má právo nahlížet
do spisu podle § 38 správního řádu, a má možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí podle § 36 správního řádu

·        v souladu s § 36 odst. 3 a § 38 zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, je dána možnost zákonným zástupcům nahlížení do spisu, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
a to pouze po telefonické domluvě.

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2021/2022 do MŠ

 

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165    odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2015 do 31.8 2016 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

 

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2021 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

 

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2021 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích ve dnech 3.5. - 7.5.2021, děti se přijímají od školního roku 2021/2022.

 

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 3.5. - 7.5. 2021 od 13.00hod. do 16.00hod. v budově MŠ.

 

 

 

 

 

V Rosovicích dne:          4.3.2021                                                           Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.:  MŠ 2/2021                                                                                                ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2020-2021

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2020/2021

 

 

Č.j.: MŠ33/2020

V Rosovicích: 20.5.2020

 

PŘIJATI

MŠ 21/2020

MŠ 22/2020

MŠ 23/2020

MŠ 24/2020

MŠ 25/2020

MŠ 28/2020

MŠ 29/2020

 

NEPŘIJATI

MŠ 20/2020

MŠ 26/2020

MŠ 27/2020

MŠ 30/2020

MŠ 31/2020

 

 

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

 

 

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

 

Zápis do 2020/2021

Vážení rodiče,

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 

Děkujeme za pochopení a respektování doporučení.

 

 

 

Termín zápisu - pondělí 4. května 2020

 

Žádosti musí být do MŠ doručeny do 4. 5. 2020 do 16:00hod.

 

 

 

Organizace zápisu

 

1. Bez osobní přítomnosti dítěte!

 

2. Je-li to možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ
    žádost o přijetí je možné podat do 4. května 2020 do 16: 00hod., a to:

 • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem   (ms.rosovice@seznam.cz)
 • poštou – doporučeně
 • možnost vložením do poštovní schránky v MŠ

Prosíme zákonné zástupce, aby do přihlášky připsali telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Bude Vám přiděleno registrační číslo.

 

3. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole
    dne 4. 5. 2020 od 8:00 do 16:00hod.

 

Čas Vaší návštěvy je vhodné si předem rezervovat na tel. čísle 605 066 649.
Rezervací předejdeme tomu, aby nedocházelo k větší koncentraci a vyššímu pohybu osob v okolí MŠ a v budově školy.

 

4. Co poslat / přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

 

 • Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na stránkách školy
 • Kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování 
 • Kopie rodného listu
 • Kopie dokladu trvalého pobytu

 


Nenavštěvujte osobně praktického lékaře – výše uvedené dokumenty v současné době nahrazují lékařské potvrzení!

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc).

 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 

 • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ – nejpozději do 4. 5. 2020  16:00hod.
 • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií.
 • Děti se přijímají od 1. 9. 2020 pro školní rok 2020 /2021.
 • Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje povinnost potvrzení o řádném očkování.
 • Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na nástěnce před budovou školy a zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Informace

 

 • přijímací řízení do MŠ je podle zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) správním řízením, podle zákona č. 500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
 • v rámci přijímacího řízení je pracováno s Vašimi osobními údaji i údaji Vašich dětí
  ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (GDPR)
 • upozorňuji Vás na procesní práva vyplývající ze zákona, tj. účastník řízení má právo nahlížet
  do spisu podle § 38 správního řádu, a má možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí podle § 36 správního řádu
 • v souladu s § 36 odst. 3 a § 38 zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, je dána možnost zákonným zástupcům nahlížení do spisu, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
  a to pouze po telefonické domluvě.

Kritéria k zápisu do 2020/2021

Kritéria k zápisu pro školní rok 2020/2021 do MŠ

 

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

 

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

 

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

 

 

1)      Povinné vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2014 do 31.8 2015 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

 

 

2)      Věk dítěte

 

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2020 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

 

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2020 dovrší 3. let věku.

 

 

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 4.5.2020, děti se přijímají od školního roku 2020/2021.

 

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 4.5.2019 od 8.00hod. do 16.00hod. v budově MŠ.

 

 

 

 

 

V Rosovicích dne:          8.4.2020                                                                Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 14/2020                                                                                                  ředitelka školy

Jarní prázdniny 2020

Z důvodu nezájmu bude provoz mateřské školy přerušen v termínu 3.2. - 7.2.2020 (jarní prázdniny). 

 

 

Přerušení provozu

Z technických důvodů bude provoz ZŠ a MŠ přerušen.

Termín od 28.10. do 1.11.2019.

Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2019-2020

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2019/2020


Č.j.: MŠ88/2019

V Rosovicích: 10.5.2019


Přijati                                      Nepřijati

reg.č. 12                                           reg.č. 9

reg.č. 3                                             reg.č. 16

reg.č. 1                                             reg.č. 7

reg.č. 5                                             reg.č. 11

reg.č. 6                                             reg.č. 10

reg.č. 4                                             reg.č. 14

reg.č. 13

reg.č. 17

reg.č. 15

reg.č. 2

reg.č. 8
Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

Zápis do 2019

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

                                        Zápis do MŠ Rosovice se koná ve čtvrtek 2. května 2019

                                                            od 14.00hod. do 16.00hod.

                                           Přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2019/2020 do MŠ

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2013 do 31.8 2014 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2019 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2019 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 2.5.2019, děti se přijímají od školního roku 2019/2020.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 2.5.2019 od 14.00hod. do 16.00hod. v kanceláři MŠ.

Žádosti si můžete vyzvednout v MŠ před zápisem.

 

V Rosovicích dne:          25.3.2019                                                                Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 55/2019                                                                                                  ředitelka školy