1808 - 1899

„V obci zdejší, pokud ústní podání zakládá se na pravdě, byla škola od nepamětných dob, ačkoliv svojí vlastní budovy neměla, bylať po třídě, t.j. každoročně v budově jiného rolníka. Teprve r. 1808 za rychtáře Jakuba Růžičky postavena byla jednotřídní škola v obci zdejší, a sice v místě, kde nynější nová třítřídní obecná škola se nachází. Téhož času byl zde učitelem p. Ignác Peták, kterýž měl zaručené následující služné: 1. Všichni sedláci dohromady vydávali společně 2 měr obilovin, 2. Domkáři ze 100 čísel platili po 2 zlatých, 3. Vrchnosť dávala 8 sáhů dříví a 40 votýpek chrastí, 4. každé číslo za koledu respektive za psaní „Třech králů“ po 3 krejcarech. 5. O posvícení sbírat po domech sobě koláče, 6. Z každého dítka 2 zlaté školního platu zvaného sobotáles...“

Po I. Petákovi, který odešel v roce 1842 na školu do Pičína, nastoupil zde Fabian Peták - působil na škole do roku 1882, kdy odešel do důchodu.

„V roce 1880 byla škola zdejší přestavěna dle plánu p. Tobiáše, stavitele v Dobříši zhotoveného. Školu stavěl p. Císař, stavitel z Hořovic, za cenu 12 500 zlatých. Na počátku školního roku byla škola vysvěcena...“

K 1.1.1884 byla škola rozšířena na trojtřídní, řídícím byl Fr. Henn, učitelem Vilém Eška, podučitelem Jan Vostrý, industriální učitelkou (pro ženské ruční práce) Anna Benešová.

V dalších letech kronika uvádí - tu stručně, tu obšírněji - i hlavní události politické, oslavy (tento úsus školních kronik přetrval mnohá desetiletí: žáci i učitelé slavili životní výročí, narozeniny, úmrtí či svatby „c.k.Veličenstev“, pak čelných politiků ČSR, nato význačných osobností Velkoněmecké říše a Protektorátu Böhmen und Mähren, poté „vůdců světového proletariátu“ či „dělnických presidentů“...), významné události v obci (zejména výsledky obecních voleb), samozřejmě však také - v průběhu let stále podrobněji - záležitosti školské: změny v učitelském sboru a stavu žactva, změny ve funkci okresního/zemského školního inspektora, personální změny v místní i okresní školské radě... Začasté najdeme i postesky na nízké platy učitelů.

Uveďme pro příklad aspoň některé údaje.

V roce 1885 byla pro školu zřízena studna 12 m hluboká „s čerpadlem Smekal za 300 zl.“, školní zahradě věnovaly Vinné sklepy Cífka v Lodenicích řízky révy vinné - „...darem tím průčelí okrášleno...“ 25.2.1886 zemřel po 37 letech učitelského působení Fr. Henn (pochován v Pičíně), pro další školní rok nastoupil podučitel Fr. Tatar z Březohor, řídícím se stal V. Eška, který byl vybrán po dvakrát opakovaném konkurzu. Učiteli byli V. Milínovský (z Prostřední Lhoty) a J. Mareš (ze Zduchovic). Rok nato nastoupil po Fr. Tatarovi, který přešel do školy v Bohutíně, Bohumil Komenda - učil tu však jen půl roku, poté přešel na pětitřídku do Pičína.

15. dubna 1888 pořádala škola první výstavu ručních prací žáků, v roce 1889 poprvé „...mládež zdařile sehrála o svátcích vánočních hru Mladí pastýři betlémští s hudebníky“, čistý výnos 8 zl. 22 kr. byl věnován na koupi výukových obrazů a opravu žákovské knihovny. V roce 1890 byla znovuzřízena školní zahrada, V. Eška přešel na školu v Dolních Hbitech, odtamtud přišel do Rosovic učitel Kristian Havlíček... Na konci školního roku bylo v kronice zapsáno 33 žáků „pro velmi pilnou návštěvu a mravy jakož i prospěch...“ (V tomto roce uvedla školní kronika záznam o katastrofálních povodních, kdy „...vody rozervaly Karlův most...“, a současně uvedla statistiku podle listopadového sčítání lidu: Rosovice - 112 čísel, 700 obyvatel, z toho 342 mužů, 20 nalezenců, 41 koní, 365 kusů hovězího a 38 kusů vepřového dobytka, 5 koz, 39 ovcí, 21 úlů. Holšiny - 47 čísel, 329 obyvatel, z toho 163 mužů, 15 nalezenců... Sychrov - 17 čísel, 100 obyvatel, z toho 49 mužů, 3 nalezenci... Celkem tedy 176 čísel a 1 129 obyvatel. Současně musíme mít na paměti, že dětem z chudších rolnických rodin škola poskytovala určité volno při žních či sklizni brambor proto, že děti musely svou prací pomoci zajišťovat život rodiny.)

V letech 1891 a 1892 uvádí kronika také učitele náboženství P. Václava Šimáka, pičínského kaplana, a poté změnu členstva místní školní rady - členy byli P. Ant. Götz, pičínský farář, Ant. Vokurka, rolník, Jos. Petřík, rolník, Jos. Žáček, rolník, předsedou byl Fr. Petřík, rolník, starosta obce, školním dozorcem byl ustanoven rolník Jos. Soukup. Škola měla tehdy 244 žáků, z toho 131 hochů.

V dalších letech kolísal počet dětí mezi 230 a 240, ve školním roce 1900/01 dosáhl maxima 250, pak však postupně klesal na 181 v roce 1912/13, v letech 1916 - 1920 bylo ve škole 210 dětí, avšak poté se stav znovu snižoval až na 142 v roce 1937/38. A klesal i později...

Pozdější zápisky školní kroniky jsou velice strohé. Uveďme alespoň některé významnější.

1894/95 - 235 žáků, „...slavná c.k. OŠR...“ darovala škole 12 knih a ladičku

1895/96 - industriální učitelkou Anna Rampová, OSŠ věnovala žákům sešity a knihy, do soukromé školy v Dobříši dojížděly 4 děti

1899/1900 - od 27.12. byl řídícím Alois Klier (učitel ze Střebska)

Žel, v těchto letech neuvádí kronika nic o dětech, vyučovacích předmětech, zdravotním stavu - spíše zaznamenává výročí či životopisy politiků...