Program Les ve škole

Program Les ve škole pro ZŠ v České republice koordinuje TEREZA, které se věnuje vzdělávání přes 20 let. V našich vzdělávacích programech pracuje přes 750 škol a 94 000 žáků.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Program Fond pro NNO podporuje projekt "Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.", jehož je program Les ve škole součástí.

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo
 

Žák, který se účastní programu:

Má rád les
Využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i kreativní tvoření. Vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Zkoumá les
Pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají a zajímá se o vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

Pečuje
o zelená místa ve svém okolí, přímo v lese, parku, či v truhlíku, i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Účastní se lokálních i mezinárodních aktivit na podporu ochrany přírody.

Šetří
a upřednostňuje dřevo (nejlépe z trvale ohospodařovaných lesů) před jinými materiály tam, kde je to možné. Šetří množství spotřebovaného dřeva a třídí papír jako cennou surovinu.

Metodika

LexikonLexikon lesních skřítků
Naše základní škola se účastní již čtvrtým rokem projektu sdružení TEREZA Les ve škole, který žáky seznamuje se zákonitostmi v přírodě, učí je poznávat a pozorovat přírodu, chránit ji a mít ji rád. Tento školní rok budou provázet skřítkové z Lexikonu lesních skřítků žáky přípravné třídy, 1. a 2.ročníku základní školy na cestě po poznávání a zkoumání přírody. Naučí je, jak se v přírodě chovat, s jakými zvířaty se v lese mohou setkat a upozorní je i na nebezpečí, která je v lese mohou potkat.

 

Medailonek lesní školy: a Rosovice

Bojovat s bájnými vodomory? Objevovat les spolu s lesními skřítky? To vše si už děti na prvním stupni na základní a mateřské škole Rosovice užily.

Přečtěte si celý medailonek... ZDE

Plán EVVO na školní rok 2015 - 2016

Využití "Učebny v přírodě" na školní zahradě ve výuce i v mimoškolní činnosti

Ptačí budky na školní zahradě - čištění, pozorování (ve spolupráci se sdružením Ornita)

Zapojení do badatelského projektu sdružení Tereza "Les ve škole", metodika pro 2. ročník Lexikon lesních skřítků "Les ve školeTEREZA" (lesveskole@terezanet.cz)

Škola v přírodě - bádání v přírodě

Vztah k přírodě a ochrana životního prostředí ve výukových předmětech, zejména v prvouce a přírodovědě, tvorba herbáře atd.

Besedy a přednášky, týkající se EVVO (podle nabídky)

Celoroční sběr starého papíru a odpadových surovin

Využití odpadových surovin při výtvarné výchově a pracovní činnosti

Udržování čistoty v okolí školy, péče o květiny v předzahrádce školy i ve škole