Zápis do 1.ročníku 2021/2022

 

 

  • Zápis do 1. ročníku ZŠ v Rosovicích se bude konat v době od 6.4. do 9.4. 2021
  • Zápisní lístek je možné si vyzvednout v těchto dnech od 8,00 do 12,00 hod. přímo ve škole, nebo si o něj zažádat e-mailem na adrese: zsams.rosovice@seznam.cz
  • Vyplněný zápisní lístek vhazujte, prosím, v obálce do schránky u vchodu do budovy.

                    

Oznámení o přijetí žáků do 1.ročníku

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k povinné školní docházce do ZŠ,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2020 / 2021

č.j.: ZŠ 19 /2020 V Rosovicích 22. 4. 2020

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 200/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Rosovice, okres Příbram od školního roku 2020/2021 uchazečům s následujícími registračními čísly:

Registrační číslo: Rozhodnutí o přijetí:

ZŠ 8/2020 přijat

ZŠ 9/2020 přijat

ZŠ 10/2020 přijat

ZŠ 11/2020 přijat

ZŠ 12/2020 přijat

ZŠ 13/2020 přijat

ZŠ 14/2020 přijat

ZŠ 15/2020 přijat

ZŠ 16/2020 přijat

 

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rosovice, okres Příbram, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Po uplynutí této lhůty je rozhodnutí pravomocné.

 

 

Mgr. Kateřina Melšová v.r.

ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku 2020

Vážení rodiče!

Vzhledem ke vzniklé situaci bude zápis do 1. ročníku probíhat pouze formou písemnou. Přečtěte si, prosím nejprve přílohu - koronavir. Poté vyplňte dle pokynů v příloze koronavir buď žádost o přijetí spolu se zápisním lístkem nebo žádost o odklad a vložte podle pokynů do schránky. Ale prosím, abyste dodržovali napsané termíny - kvůli plnění schránky. Nebo můžete využít hodiny, kdy ve škole někdo bude. Jak je napsáno v pokynech.
Děkuji za pochopení a přeji všem hodně zdraví!
S pozdravem
K. Melšová
 
 
 
KORONAVIR
 

Z důvodu opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem se letošní zápisy do 1. ročníků naší základní školy budou konat :

1. Bez přítomnosti zapisovaného dítěte a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

2. Zákonný zástupce dítěte obdrží e-mailem žádost a zápisní list zapisovaného dítěte, který vyplní a vhodí do schránky na budově školy.

3. Ten, kdo nemá možnost si žádost i zápisní list vytisknout, si ho vyzvedne v budově školy ve čtvrtek 2.4. 2020 od 8,00 hod do 12,00 hod, nebo odpoledne mezi 16,00 – 17,00. V pondělí 6.4. 2020 od 8,00 hod do 12,00 hod nebo odpoledne mezi 16,00 - 17,00 hod. Vyzvednutí proběhne s ochrannými pomůckami.

4. Kdo bude žádat o odklad školní docházky, vyplní pouze žádost o odklad. K žádosti je třeba dodat doporučení pedagogické poradny a lékaře dítěte. Pokud vyšetření ještě nemáte, dodáte pouze žádost o odklad. Pedagogická poradna v současné době posudky nevydává.

5. Vyplněnou žádost o přijetí se zápisním lístkem, nebo žádost o odklad vhazujte do schránky školy ve všední dny od 2.4. 2020 do 10.4.2020. Pokud bude v té době někdo mimo bydliště, může tak vyjímečně učinit do 30.4.2020

 

V Rosovicích 26.3. 2020 Mgr. Kateřina Melšová, ředitelka

Odklad školní docházky

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

 

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

Školní rok 2018-2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 je v pondělí 3.9.2018 v 8.00hodin.