Oznámení o přijetí žáků do 1.ročníku

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k povinné školní docházce do ZŠ,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2020 / 2021

č.j.: ZŠ 19 /2020 V Rosovicích 22. 4. 2020

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 200/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Rosovice, okres Příbram od školního roku 2020/2021 uchazečům s následujícími registračními čísly:

Registrační číslo: Rozhodnutí o přijetí:

ZŠ 8/2020 přijat

ZŠ 9/2020 přijat

ZŠ 10/2020 přijat

ZŠ 11/2020 přijat

ZŠ 12/2020 přijat

ZŠ 13/2020 přijat

ZŠ 14/2020 přijat

ZŠ 15/2020 přijat

ZŠ 16/2020 přijat

 

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rosovice, okres Příbram, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Po uplynutí této lhůty je rozhodnutí pravomocné.

 

 

Mgr. Kateřina Melšová v.r.

ředitelka školy