Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

Č.j.

Školní stravování – pokyny pro žáky a rodiče

 

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

1.1. Školní stravování žákům základní školy a dětem mateřské školy

1.2. Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace

2. Stravování je poskytováno v souladu se:

2.1. Zákonem číslo 561/2004 Sb. Školský zákon

2.2. Zákonem číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

2.3. Zákonem číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2.4. Vyhláškou číslo 107/2005 Sb. o školním stravování

2.5. Vyhláškou číslo 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

2.6. Vyhláškou číslo 430/2001 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

3. Provozní doba ve školní jídelně

3.1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6.30 – 15.00 hod.

3.2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky.

3.3.
Výdej přesnídávky pro děti MŠ ……………. od 8.30 hod

Výdej obědů pro děti MŠ ………………….. od 11.30 hod

Výdej obědů pro žáky ZŠ ………………….. od 12.00 – 13.15 hod

Výdej svačin pro děti MŠ ………………….. od 14.30 hod

4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

4.1. Hodiny ve školní jídelně vymezené pro styk se strávníky jsou každý den od 7.30 do 8.00

4.2. Strava se odhlašuje nejpozději jeden den předem do 10.00 hod

4.3. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

5. Úhrada stravného ve školní jídelně

5.1 Strava se platí zálohově na každý měsíc vždy 14.-15. dne měsíce. V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta.

5.2. Stravné se platí u vedoucí školní jídelny 2 dny v měsíci.

6. Úplata za stravování

6.1. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák stravu odebrat nemůže. Dítě, které dovrší během školní docházky od 1. 9. – 31. 8. sedmi nebo jedenácti let platí vyšší stravné.

Cena stravného:

Obědy MŠ 3 – 6 let 25,- Kč

Přesnídávka MŠ 3 – 6 let 11,- Kč

Svačina MŠ 3 – 6 let 11,- Kč

Obědy MŠ 7 let 29,- Kč

Přesnídávka MŠ 7 let 12,- Kč

Svačina MŠ 7 let 12,- Kč

Obědy ZŠ 7 – 10 let 29,- Kč

Obědy ZŠ od 11 let 31,- Kč

Zaměstnanci 34,- Kč

 

V Rosovicích dne 1.9.2021
Jana Kotrbatá – vedoucí školní jídelny
Mgr. Kateřina Melšová –
ředitelka školy