Národní plán obnovy v gesci MŠMT - edu.czNárodní plán obnovy     ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ - změny MŠMT - Cizinci JMK      Kotlíkové dotace 2021 + ve Středočeském kraji - Oficiální stránka městyse  Komárov

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Základní škola a Mateřská škola Rosovice se do programu zapojila v lednu 2022.
Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti.

S pomocí daných kritérií ředitelka školy spolu s učiteli identifikuje žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku uzavření škol z důvodu pandemie covid – 19 (např. mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být v době distanční výuky naplňovány). Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.
Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytlo naší škole finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého budeme moci  znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení.